Boekingsvoorwaarden

Indien u via internet of telefonisch bij Vakantie Chalets Porlezza een reservering maakt, zijn onderstaande boekingsvoorwaarden van toepassing. Vakantie Chalets Porlezza wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Een herroeping recht (de zogeheten bedenk periode) van 14 dagen, is niet van toepassing op de overeenkomsten die u sluit met Vakantie Chalets Porlezza .
Contact Informatie:
Ronnie & Marissa Blankenstein
Tel: 0031 685049075
Email ons:

1. Reservering
Indien Vakantie Chalets Porlezza   uw reservering in behandeling neemt, ontvangt u een schriftelijke bevestiging, tevens factuur binnen enkele dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Vakantie Chalets Porlezza. Bent u binnen 8 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient u contact op te nemen met Vakantie Chalets Porlezza. Tussen u en Vakantie Chalets Porlezza  komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Vakantie Chalets Porlezza de reservering aan u heeft bevestigd. De overeenkomst betreft huur van accommodaties voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

2. Prijzen
U bent aan Vakantie Chalets Porlezza verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging, tevens factuur van de reservering. Van prijs kortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door Vakantie Chalets Porlezza is verzonden Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3. Betalingen
De reservering is pas definitief als u de aanbetaling van 25%, vermeerderd met de schoonmaakkosten en evt. verzekeringspremies, binnen de gestelde termijn heeft voldaan. Het restant bedrag van de huurprijs dient te zijn ontvangen door Vakantie Chalets Porlezza uiterlijk 8 weken voor de eerste dag van uw verblijf van het als vermeld in de bevestiging van de reservering. In afwijking van het voorafgaande dient bij reservering tussen 8 weken en uw aankomst datum het gehele bedrag betaald te worden. Het is belangrijk om bij betaling duidelijk het BOEKINGSNUMMER als betalingskenmerk op te geven. Indien dit niet vermeld wordt kan uw betaling niet in behandeling worden genomen. Zodra de aanbetaling bij Vakantie Chalets Porlezza is ontvangen kunnen er geen wijzigingen meer in de boeking aangebracht worden. Wanneer u toch een wijziging wilt aanbrengen zijn wij genoodzaakt hier € 9,50 voor in rekening te brengen. Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Vakantie Chalets Porlezza u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Vakantie Chalets Porlezza zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Vakantie Chalets Porlezza als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Vakantie Chalets Porlezza in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken.Vakantie Chalets Porlezza  heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 5 van toepassing.

4. Annuleringsverzekering
Indien u een Annuleringsverzekering heeft afgesloten en u wilt er ondanks alle voordelen geen gebruik maken, neem dan binnen 14 dagen contact met ons op om dit te laten veranderen. Na deze 14 dagen is dit niet meer te wijzigen en blijft uw Annuleringsverzekering van kracht en bent u de kosten verschuldigd.

Voorwaarden Annuleringsverzekering:

Het tarief van het annuleringsfonds bedraagt 5% van de overeengekomen verblijfskosten (minimaal € 10,-) vermeerderd met € 5,00 administratie kosten. Deelname aan het annuleringsfonds vrijwaart u voor de kosten van een annulering veroorzaakt door een van de volgende gebeurtenissen mits gestaafd met een officiële verklaring. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, behoudt Vakantie Chalets Porlezza zich het recht voor een onderzoek in te stellen.

    1. Bij overlijden, plotseling opgetreden ziekte of ongeval van hoofdpersoon of een van de deelnemers.
   
    2. Bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens overlijden van een familielid in de eerste graad van de hoofdpersoon of deelnemer.

    3. Bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens brand, stormschade of blikseminslag aan of in uw huis of inboedel van de hoofdpersoon of een van de deelnemers.

    4. Een bijzondere oproep voor militaire dienst, anders dan mobilisatie.
        - In geval van vroegtijdig afbreken van uw vakantie om een van bovenstaande redenen, zal naar rato van het aantal genoten vakantiedagen een percentage van de huursom worden terugbetaald..

Uitsluitingen

Geen recht op uitkering bestaat indien:

1. de gebeurtenis het gevolg is van of verband houdt met een burgeroorlog, een (natuur)ramp en/of een (bos)brand;

2. de gebeurtenis het gevolg is van of verband houdt met het door verzekerde deelnemen aan of willens en wetens bijwonen van (vliegtuig)kaping, staking, oproer, opstand of terreurdaad;

3. de gebeurtenis veroorzaakt is door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkern reacties, onverschillig hoe en waar de reacties zijn ontstaan, tenzij aangewend bij de medische behandeling van de verzekerde;

4. verzekerde of de bij uitkering belanghebbende omtrent het ontstaan, aard of omvang van de schade een onvolledig of onware opgave doet of indien de verplichtingen niet of niet tijdig worden nagekomen.

5. Annuleringskosten
Indien u onverhoopt uw vakantie moet annuleren en u heeft geen annuleringsverzekering bij ons afgesloten, dan bent u verplicht om aan Vakantie Chalets Porlezza een gefixeerde schadevergoeding te betalen. De gefixeerde schadevergoeding bedraagt:
- bij annulering tot 3 maanden voor ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering tot 2 maanden voor ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering tot 1 maand voor ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering vanaf 1 maand voor ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs.

6. Verplichte toeslag
Voor alle huuraccommodaties geldt een verplichte toeslag, deze bestaan uit :
- eindschoonmaak
De prijzen zijn gebaseerd op maximaal 4/5 personen, naar gelang het aantal bedden in de accommodatie.

7. Waarborgsom
Bij aankomst dient u € 100,00 te betalen voor schade aan het chalet.U krijgt deze retour indien wij geen klachten hebben ontvangen van de huurder na u omtrent schade aan het chalet of inboedel. Bij inlevering van de sleutel van de accommodatie ontvangt u deze weer retour, minus de toeristenbelasting.

8. Aankomst en Vertrek
Op de dag van aankomst heeft u vanaf 15.00 uur(eerder niet mogelijk) toegang tot uw huuraccommodatie. Op de dag van vertrek dient u vóór 10.00 uur het huurobject te verlaten en de sleutel bij de receptie in te leveren.

9. Aansprakelijkheid
Vakantie Chalets Porlezza aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
- diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van uw verblijf.
- het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen  of sluiten van voorzieningen op de camping tijdens uw verblijf.
- mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen.
U bent hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en/of andere  eigendommen van Vakantie Chalets Porlezza, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of  nalaten uwerzijds dan wel van derden die zich met uw toestemming in één van de  huuraccommodatie van Vakantie Chalets Porlezza  bevinden. Bij niet juist gebruik c.q. niet  juist achterlaten van de accommodatie kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten aan u worden  doorberekend.

10. Wijzigingskosten
Voor wijzigingen in de door u opgegeven boeking brengt Vakantie Chalets Porlezza per wijziging € 9,50 wijzigingskosten aan u in rekening. Deze kosten worden niet berekend als u bijboekt of de boeking wijzigt naar een duurdere periode of huuraccommodatie. Eventuele meerkosten worden wel in rekening gebracht.

11. Verschillen in accommodatie
Het is mogelijk dat er verschillen zitten tussen accommodaties van het zelfde type.

12. Voor- en Naseizoen (met uitzondering van juli en augustus)
In het voor- en naseizoen is het op de campings rustiger en bieden wij u extra voordelige tarieven aan. Het kan gebeuren dat (bepaalde) faciliteiten in deze periodes niet beschikbaar zijn en er werkzaamheden  plaatsvinden i.v.m. veranderingen  of uitbreidingen, zonder dat wij u daar op voorhand van op de hoogte brengen.


13. Toeristenbelasting
Italië heft toeristenbelasting. € 1,00 p.p.p.d vanaf 14 jaar.

Deze boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, direct of indirect gedaan bij Vakantie Chalets Porlezza . Afwijkingen in de beschrijving van de accommodaties zijn mogelijk. Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke drukfouten binden ons niet. Hiermee vervallen alle voorgaande boekingsvoorwaarden. Prijswijzigingen voorbehouden.
© 2018 http://www.italievakantiechalet.nl. All Rights Reserved.